Hodnota zkušebního dočasného přepětí (temporary overvoltage test value) UT

zkušební napětí, aplikované na SPD pro danou dobu tT při dočasném přepětí TOV (TOV – temporary overvoltage).