RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Aplikace s požadavkem na jiskrovou bezpečnost

Některé aplikace vyžadují, aby byla zaručena tzv. jiskrová bezpečnost. To znamená, že ani v případě poruchy nesmí dojít ke vzniku elektrického přeskoku (tj. jiskry), který by mohl způsobit např. nežádoucí zapálení třaskavé atmosféry.  S podobnými aplikacemi se obvykle setkáváme v prostředí dolů (nebezpečné koncentrace metanu nebo uhelného prachu), případně v chemickém průmyslu.
 
Z těchto důvodů se nejenom ve zmíněných provozech nasazují izolované soustavy, které lze dohlížet pomocí hlídačů izolačního stavu a reagovat tak na možné poruchy izolace elektrického vedení. Hlídače izolačního stavu v těchto prostorech obvykle měří izolační odpor nejen již před zapnutím sítě, ale i během jejího provozu, a v případě reakce na poruchu izolace zajišťují okamžité odpojení napájení soustavy. To se děje pomocí reléového výstupu hlídače a jím ovládaným jistícím prvkem. 

Hlídač izolačního stavu je ale aktivní zařízení. To znamená, že i po odpojení hlavní soustavy od napájení nepřestává jeho měřící funkce. Je tedy nutné zajistit, aby samotný měřící obvod hlídače izolačního stavu byl tzv. nezápalný – mohl být provozován v jiskrově bezpečném provozu. 

Firma HAKEL pro tyto účely nabízí hlídač HIG97. Tento hlídač má nezápalný měřící obvod (přezkoušení provedla akreditovaná laboratoř FTZÚ Radvanice) a extrémně rychlou reakci na poruchu izolace (hlídač poruchu izolace detekuje maximálně do 80 ms od jejího vzniku). Tím je zaručeno, že tento hlídač izolačního odporu je vhodný do podobného prostředí. Hlídač je určený pro monitorování AC soustav a v kombinaci s tlumivkou TL 1200 umožňuje monitorovat IT sítě až do provozního napětí 1 200 V AC.

Naše řešení

  1. Aplikace s požadavkem na jiskrovou bezpečnost
    Nahrávám ...

    Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.