RYCHLÝ KONTAKT
Rychlý Kontakt
Ing. Aneta Sčebelová
+420 494 942 314
info@hakel.com

Ochrana IT sítí

Síť označená písmeny IT („Isolé“ – izolovaný, „Terré“ – uzemnění neživých částí) se nazývá izolovaná soustava a všechny její živé části jsou izolované od země nebo má jeden pól sítě spojený se zemí přes velkou impedanci. Neživé části elektroinstalace jsou uzemněny, a to buď jednotlivě, po skupinách, nebo společně jedním uzemněným ochranným vodičem. Mohou se provozovat buď s vyvedeným středem (středním vodičem N), nebo bez vyvedeného středu (středního vodiče N). Nespornou výhodou izolované soustavy IT oproti standardní uzemněné soustavě TN je, že zařízení napojená na tuto soustavu mohou pracovat nepřetržitě i v případě první poruchy tzv. zemního spojení (snížení izolačního stavu sítě pod nastavenou kritickou úroveň). Tím se zvyšuje provozní spolehlivost celého systému a také se zvyšuje bezpečnost osob, které ho využívají nebo jsou na něm závislé. Proto se IT síť používá zejména v nemocničních zařízeních, v těžkém průmyslu jako je hornictví, hutnictví, strojírenství, loďařství, ale také v trakčních soustavách a dopravních prostředcích nebo ve fotovoltaických (PV) aplikacích. 

Více
image/svg+xml <line id="line8901" y2="28272.83" x2="43054.359" y1="28551.93" x1="42585.961" class="fil3 str0" style="fil</BODY></html> A FOTOVOLTAIKA B PRŮMYSL C NEMOCNICE D DOPRAVA A INFRASTRUKTURA E TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

Naše řešení

 1. Fotovoltaika
  Ve fotovoltaických (PV) systémech se též setkáme s izolovanou IT sítí. Na DC straně se jedná o IT síť téměř ve všech případech, na AC straně to je pak spíše jen ve velkých elektrárnách, kdy ze střídače je vyvedena izolovaná sít až na svorky distribučního transformátoru. Vše ohledně přepěťových ochran v těchto aplikacích se dozvíte přímo v řešeních pro PV systémy dle typu objektu.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 2. Průmysl
  V průmyslovém odvětví zajišťuje izolovaná síť větší spolehlivost dodávky elektřiny, jejíž výpadek by znamenal velké finanční, technologické nebo materiálové ztráty. Názorným příkladem těchto provozů, kde často dochází k přechodným jevům a rušením od frekvenčních měničů, mohou být slévárny, válcovny nebo chemičky. Prakticky se setkáme nejčastěji s třífázovými izolovanými sítěmi o různých hladinách napětí. Úplně nejběžnějším elektrickým rozvodem je pak 3x 400 V IT. V těchto aplikacích je začátek izolované sítě standardně již od hlavního rozvaděče, kam je vhodné instalovat svodič bleskového proudu a rázového přepětí typu T1+T2. Pro uvažovanou napěťovou hladinu je vhodný výrobek HLSA12,5-440/3+1 IT. Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HLSA12,5-440/3+1 S IT. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému budovy (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje správce o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly v rozvaděči.
   
  V následných podružných rozvaděčích, které jsou od hlavního rozvaděče vzdáleny více než účinná ochranná vzdálenost přepěťové ochrany, je vhodné instalovat svodič přepětí typu T2. Vyhovujícím výrobkem pro třífázový rozvod je HSA-440/3+1 S IT s dálkovou signalizací stavu, pro jednofázový rozvod pak HSA-440/2+1 S IT. Jestliže je některý podružný rozvaděč instalován blíže, pak volíme SPD podle potřeby ochrany daných zařízení z něho napájených. Pozor ale na dodržení koordinace přepěťových ochran, tedy na vzdálenost mezi jednotlivými stupni, která nemusí být dodržena. V tomto případě je zapotřebí mezi SPD typu T1+T2 v hlavním rozvaděči a typem T2 nebo T3 v rozvaděči podružném vřadit rázové oddělovací tlumivky řady HI s patřičným jmenovitým proudem, např. HI32 s jmenovitým proudem 32 A. Tím se docílí správné funkce SPD. Doporučená instalace je přímo do podružného rozvaděče před následující stupeň.
   
  Pokud je zapotřebí ochránit koncové zařízení citlivé na vysokofrekvenční rušení v oblasti sta kHz až desítek MHz, je vhodné tyto obvody vybavit přepěťovými ochranami typu T3 s EMI/RFI filtrem. Jedná se o sériové ochrany, které se dimenzují na jmenovitý proud chráněného zařízení, resp. na jeho předjištění. Nejběžnějším zástupcem této ochrany je HSAF16 S IT pro napětí 230 V AC s jmenovitým zatěžovacím proudem 16 A obsahující dálkovou signalizaci, označenou písmenem S. Přepěťové ochrany se instalují co nejblíže k chráněnému zařízení a jejich účinnost je nejvyšší do vzdálenosti 5 m. Pokud zařízení není citlivé na EMI/RFI rušení, lze instalovat běžný svodič přepětí typu T3, např. zásuvku určenou pro IT sítě s integrovanou přepěťovou ochranou. Pro kontrolu stavu funkčnosti přepěťové ochrany obsahuje zásuvka červenou LED signalizaci poruchy. Její účinná ochranná vzdálenost je stejná jako u výše zmíněného typu (5 m kabelového vedení).

  O ochraně ostatních částí rozvodů, jako jsou běžný elektrický rozvod sítě TN, datové a komunikační přenosy, anténní systémy apod., se více dozvíte v dalších řešeních.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 3. Nemocnice
  V nemocnicích se izolované sítě používají pouze v kritických místnostech jako jsou operační sály nebo jednotky intenzivní péče (JIP) či anesteziologické a resuscitační oddělení (ARO). Tam zajišťují spolehlivý provoz zařízení důležitých pro průběh operací a pro udržení životních funkcí pacientů. Výpadek elektrické energie by mohl znamenat nevratné škody na zdraví a životech pacientů. V nemocničním prostředí se o IT sítích speciálně mluví jako o Zdravotnické izolované síti (ZIS). Ta se standardně vyskytuje jako jednofázová síť s jmenovitým napětím 230 V / 50 Hz. Začátek IT sítě je za oddělovacím transformátorem nacházejícím se v rozvaděči Zdravotnické izolované soustavy (ZIS) v těsné blízkosti operačních sálů a zdravotnických prostor skupiny II.

  Každý tento prostor má svoji vlastní izolovanou síť. Na začátku za oddělovacím transformátorem je vhodné instalovat svodič přepětí typu T2, např. HSA-275/2+1 IT. Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HSA-275/2+1 S IT. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému budovy (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje personál o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly v rozvaděči.

  Pro ochranu koncových zařízení je zapotřebí instalovat SPD typu T3 ideálně co nejblíže k chráněnému zařízení, neboť jejich účinná ochranná vzdálenost je oproti ostatním typům nižší. Nejběžnější ochranou zařízení napojených ze zásuvkových rozvodů je zásuvka určená pro IT sítě s integrovanou přepěťovou ochranou typu T3 dle specifikace zákazníka. Takto vybavená zásuvka chrání zařízení a okolní zásuvky napojené na stejný okruh do vzdálenosti 5 m kabelového vedení (včetně přívodní šňůry). Pro kontrolu stavu funkčnosti přepěťové ochrany obsahuje zásuvka červenou LED signalizaci poruchy. V nemocničním prostředí musí být z antibakteriálního materiálu v barevném provedení odpovídající důležitosti příslušného okruhu.

  O ochraně ostatních částí rozvodů, jako jsou běžný elektrický rozvod sítě TN, datové a komunikační přenosy, anténní systémy apod., se více dozvíte v dalších řešeních.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 4. Doprava a infrastruktura
  V drážních systémech se běžně zařízení v kolejišti napájí z izolované sítě (IT) o různých napěťových hladinách. Pohony přestavníků mohou být napájeny z rozvodů 3x 400 V IT, pro které je vhodná ochrana typu T1+T2 HLSA12,5-440/3+1 S IT. Pokud by zařízení bylo v ochranném úhlu (např. v ochranném úhlu jímací soustavy elektrodomku) a nehrozil by tak přímý úder bleskového proudu, je možné instalovat SPD typu T2, např. HSA-440/3+1 S IT v provedení s dálkovou signalizací stavu – označenou písmenem S. Další možností je pak napájení jednofázové sítě 230 V IT, kam se instaluje HLSA12,5-275/2+1  IT. Koncová zařízení vybavená elektronikou citlivou na vysokofrekvenční rušení v oblasti sta kHz až desítek MHz, lze vybavit svodičem přepětí typu T3 s EMI/RFI filtrem. Jedná se o sériovou ochranu, která se dimenzuje na jmenovitý proud chráněného zařízení, resp. na jeho předjištění. Vhodnou ochranou je HSAF16 S IT pro napětí 230 V IT s jmenovitým zatěžovacím proudem 16 A obsahující dálkovou signalizaci. Více o přepěťových ochranách v trakčních vozidlech a zařízeních se dozvíte přímo v řešeních pro železnice.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.

 5. Těžební průmysl
  V těžebním průmyslu, kde je život horníků závislý na spolehlivosti dodávky elektrické energie, je provoz IT sítě stejně důležitý jako v nemocnicích. Bez dodávky elektrické energie by nejenže nebylo možné těžit a dopravovat uhlí na povrch, ale také se bez ní neobejdou veškeré podpůrné technologie jako je např. odčerpávání vody, odvětrávání plynů či osvětlení chodeb. Elektrickou energii pro celý důlní komplex dodává povrchová rozvodna. Z této rozvodny je energie distribuována páteřními třífázovými rozvody, nejčastěji o velikosti napětí 3x 6 000 V AC IT, do transformátorových stanic – důlních rozvaděčů. V nich se vysoké napětí mění na napětí nízké o různých hladinách. Běžně se jedná o hladiny od 3x 400 V IT až 3x 1 000 V IT. Koncovým zařízením pak bývá nejčastěji motor, proto se v této aplikaci z pravidla setkáme pouze s přepěťovou ochranou typu T1 nebo T2.
   
  V podzemních rozvodech nemusíme řešit  přímý úder bleskového impulzu, a tak je dostačující přepěťová ochrana typu T2. Tu instalujeme do již zmíněných důlních transformátorových stanic s nevýbušným závěrem splňujícím kritéria pro použití v plynujících dolech. Díky tomu není zapotřebí speciální úpravy svodičů přepětí. Budeme například uvažovat hladinu 3x 500 V IT, pro kterou je vhodný výrobek HSA-600/3+1 IT. Pokud je vyžadována dálková signalizace stavu přepěťové ochrany, lze využít varianty označené jako S, tj. například HSA-600/3+1 S IT. Bezpotenciálový kontakt této signalizace se následně připojuje do řídícího systému (typicky jako vstup řídícího PLC), kde trvale informuje správce o stavu přepěťové ochrany, bez nutnosti fyzické kontroly v plombovaném elektroměrovém rozvaděči. Jelikož koncová zařízení standardně neobsahují citlivou elektroniku, není zapotřebí instalovat další stupně přepěťové ochrany.

  Elektrické rozvody nízkého napětí izolované sítě jsou ale i na povrchu a zajišťují napájení důlních výtahů, ventilace apod. Tyto rozvody bývají též na stejné napětí jako podružné rozvody v dole. Zde již ale musíme uvažovat s přímým úderem bleskového impulzu, před kterým mimo jiné chrání kombinovaná přepěťová ochrana typu T1+T2. Stále budeme uvažovat s napěťovou hladinou 3x 500 V IT, pro kterou je vhodný výrobek HLSA12,5-600/3+1 IT. Tyto výrobky se instalují v jednotlivých rozvaděčích, pokud nejsou dodržený podmínky, jež by dovolovaly instalovat přepěťovou ochranu typu T2.

  Kromě IT sítě se na povrchu využívá standardní TN-C síť, která zajišťuje napájení ostatní technologie, jako jsou dopravníky, strojní dílny, svářečky a další. Tento rozvod je též důležité ochránit vhodnou přepěťovou ochranou. Další důležitou ochranou je ochrana datových a informačních systémů. V těchto aplikacích se nejčastěji setkáme se sériovou linkou RS485, po které se přenášejí data od sledovaných zařízení do řídícího dispečerského stanoviště na povrchu. O těchto a dalších ochranách se více dozvíte v ostatních řešeních.
  Nahrávám ...

  Zaškrtnutím tohoto políčka nám dáte informaci, že si nejste jisti se správností vašeho výběru. Je však nutné odeslat poptávku.